De spelregels

Algemene Voorwaarden

Heeft u vragen?

Bel of mail ons

Dan kunnen we je te woord staan over onze algemene voorwaarden.

Neem contact op

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden, dit zijn de spelregels waar wij als DTH en u als opdrachtgever aan dienen te houden.

Artikel 1: Gebondenheid

 • Deze voorwaarden beheersen iedere rechtsverhouding tussen Dak Techniek Holland B.V. – danwel een daaraan gelieerde onderneming hierna te noemen ‘’DTH’’en haar contractspartijen; hierna te noemen haar ‘’opdrachtgever’’.
 • Deze algemene voorwaarden zijn primair van toepassing op alle aanbiedingen/ overeenkomsten van aanneming/dienstverlening door DTH, eventueel met bijlevering van materiaal, doch waar mogelijk ook op anders soortige overeenkomsten.
 • Op eigen handelsvoorwaarden danwel afwijkende of aanvullende bedingen kan opdrachtgever slechts een beroep doen, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door DTH zijn aanvaard.
 • Partijen verklaren – indien zulks zich voordoet – deze voorwaarden ook toepasselijk op reeds eerder gesloten of nog te sluiten overeenkomsten

Artikel 2 : Overeenkomsten/aanbiedingen

 • Alle offertes door of namens DTH gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst komt eerst tot stand – al dan niet na schriftelijke offerte – wanneer de opdracht schriftelijk door DTH is bevestigd, of daadwerkelijk daaraan uitvoering wordt gegeven.
 • Tekeningen, berekeningen, systemen, methoden, schema’s, voorbeelden, specifieke apparatuur of hulpmiddelen blijven ten allen tijden eigendom van DTH en zullen niet door opdrachtgever aan derden worden bekend gemaakt of ter beschikking gesteld, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DTH op straffe van een aan DTH te verbeuren boete van € 5.000,— per overtreding.
 • Alle gegevens in folders c.q. reclamemateriaal van DTH zijn vrijblijvend en bovendien aan wijziging onderhevig. DTH staat niet in voor de volstrekte juistheid, volledigheid of actualiteit van betreffende gegeven. Aan voorgedrukte productinformatie c.q. vergissingen daarin, kan opdrachtgever geen aanspraken ontlenen.

Artikel 3: Uitvoeringstermijn

 • Door DTH opgegeven of met opdrachtgever schriftelijk overeengekomen uitvoeringstermijnen zijn telkens approximatief en zullen derhalve nimmer als fatale termijn kunnen gelden. Wordt binnen die termijnen het werk niet voltooid – om welke redenen dan ook – dan dient opdrachtgever een nadere en redelijke termijn te stellen tot nakoming. De opdracht kan in gedeelten worden uitgevoerd. Nimmer zal DTH gehouden zijn tot enigerlei schadevergoeding voor welke vertraging ook.
 • Opdrachtgever is gehouden om DTH op van te voren vastgestelde tijdstippen en daartoe geëigende omstandigheden de werkzaamheden te laten verrichten. Blijft opdrachtgever daarmee na sommatie ingebreke, dan is DTH bevoegd de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
 • Ingeval DTH geen ontbinding doch nakoming alsnog van de overeenkomst verlangt, dan worden de geleverde zaken geacht te zijn afgenomen en dient opdrachtgever de koopsom, op factuur te voldoen. De betrokken producten zullen voor risico en rekening van opdrachtgever worden opgeslagen.
 • De uitvoeringstijden lopen vanaf de laatste van de hieronder genoemde tijdsmomenten: de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging; terzake van de ontvangst van de eerste betalingstermijn; de datum van benodigde, door opdrachtgever te verstrekken technische gegevens, documenten en/of zekerheden.
 • Ongeacht de overeengekomen betalingscondities, blijft DTH steeds bevoegd om alvorens tot levering van een product, of dienst over te gaan of daarmee voort te gaan, van opdrachtgever voldoende zekerheidsstelling c.q vooruitbetaling te verlangen. Wordt door opdrachtgever daaraan niet binnen de gestelde termijn voldaan, dan is, DTH bevoegd om de levertermijn te verlengen met eenzelfde periode als waarmee opdrachtgever niet aan zijn plichten voldoet. Kosten door of wegens deze opschorting blijven voor rekening van opdrachtgever. Bij partiele uitvoering van het werk, wordt elke prestatie aangemerkt en als zodanig gefactureerd.
 • Wordt ook na sommatie niet voldaan aan de verlangde zekerheidsstelling c.q deelbetaling, dan is DTH tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te worden.

Artikel 4: Prijs en betaling

 • De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting doch inclusief hulp- en reinigingsmaterialen en gebaseerd op bij aanbieding bekende prijsbepalende factoren. DTH is te allen tijde gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen en eventuele meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Alle – verhogingen in – heffingen, belastingen respectievelijk wisselkoersen, zal DTH steeds mogen doorberekenen.
 • Betaling geschiedt contant of op factuur en in dat geval binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Betalingen worden verricht met gebruikmaking van het door DTH aan te wijzen bank- of girorekeningnummer. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van opdrachtgever.
 • Korting, inhouding of verrekening is zonder schriftelijke instemming van DTH nimmer toegestaan. DTH is bevoegd voor aanvang van het werk vooruitbetaling te verlangen.
 • Indien opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is hij zonder ingebrekestelling aan DTH een vertragings- rente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de factuur- datum, waarbij en gedeelte van een maand geldt als gehele maand. Voorts is opdrachtgever alsdan verschuldigd alle bijkomende buiten- gerechtelijke en préprocessuele kosten, welke tenminste 15% van de totale vordering zullen belopen, overigens met een minimum van € 250,— per gebeurtenis.
 • Betalingen strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur ). DTH is steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten met een periode gelijk aan die waarmee opdrachtgever ingebreke is gebleven met tijdige betaling.
 • De vordering op opdrachtgever zal terstond en integraal opeisbaar zijn, derhalve met inbegrip van rente, kosten en eventueel nog niet opeisbare facturen, ingeval van een andere toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever c.q. reeds ingetreden wanbetaling danwel beslag op diens goederen wordt gelegd c.q. surséance of faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd. Opdrachtgever wordt alsdan van rechtswege geacht in verzuim te zijn, ongeacht eerdere termijnafspraken.
 • Ingeval van niet tijdige betalingen, zomede de andere hierboven vermelde omstandigheden, heeft DTH steeds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te harer keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 5 : Bedrijfsgevoelige informatie

 • Elk van partijen staat er voor in dat alle bij het sluiten van de overeenkomst ontvangen bedrijfs- of productgevoelige gegevens en bijzonderheden strikt tussen hen zullen blijven en op geen enkele wijze aan derden worden prijsgegeven zowel gedurende als na afloop van de contractsperiode. Als vertrouwelijke informatie geldt in elk geval de als zodanig aangemerkte gegevens zomede bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van product of bedrijf, bijvoorbeeld betreffende werkprocessen, procédés, prijsstelling, relatiekring en product knowhow.
 • Opdrachtgever verplicht zich tot absolute geheimhouding jegens willekeurige elke derdepartij van gebruikte gegevens en verdere bedrijfsinformatie zijdens DTH, al dan niet rechtstreeks van DTH afkomstig.

Artikel 6 : Uitvoering van de overeenkomst

 • DTH zal zonodig na overleg met opdrachtgever de overeengekomen dienst geheel of partieel door derden ( onderaannemers ) laten uitvoeren.
 • De dienstverlening door DTH zal woeden verricht overeenkomstig het eventueel opgestelde en toepasselijke werkschema. Mocht gedurende de dienstverlening blijken dat geringe afwijkingen c.q. aanpassingen wenselijk of nodig zijn, dan kan DTH zonder prijscorrectie de uitvoering van de dienstverlening geheel naar eigen inzicht bijstellen. Zodanige aanpassing dient aan de opdrachtgever te worden meegedeeld en zal moeten resulteren in eenzelfde althans gelijkwaardige kwaliteit van het werk.
 • Mochten opgemelde afwijkingen prijsaanpassing noodzakelijk maken, dan zal samenspraak met opdrachtgever plaatsvinden, neer te leggen in een contractstoevoeging.
 • Tenzij anderszins afgesproken zullen de diensten uitsluitend worden uitgevoerd op reguliere werk c.q. kantoordagen, derhalve buiten de feest- en herdenkingsdagen. In bijzondere omstandigheden – noodzakelijk voor een effectieve en/of efficiënte dienstverlening – zal hiervan kunnen woeden afgeweken in overleg tussen partijen onder toepassing van daarvoor geldende tarieven.
 • Mocht gedurende de dienstverlening opdrachtgever van oordeel zijn dat de dienstverlening significant afwijkt van het overeengekomen werkprogramma dan wel enigerlei niet worden geconformeerd aan de geldende kwaliteitsnormen of controle daarop, dan zal opdracht- gever DTH daarvan onverwijld schriftelijk berichten. Deze kennis- geving omslaat tenminste en gedetailleerd een precieze omschrijving van het tijdstip, locatie en aard c.q. gewicht van de gestelde afwijkingen zomede een redelijke termijn waarbinnen herstel moet plaatsvinden.
 • Wordt aan opgemelde klachtprocedure niet worden voldaan dan zal DTH niet gehouden zijn tot controle c.q. herstel of tot enigerlei schadevergoeding. Bij geconstateerde afwijkingen van geringe aard is ontbinding van het contract nimmer toegestaan.

Artikel 7 : Garantie

 • Meer in het algemeen zal DTH zich naar beste kunnen en vermogen inspannen om de werkzaamheden te laten beantwoorden aan de overeenkomst en overigens aan redelijk te stellen eisen van deugdelijkheid daarvan. DTH zal zich conformeren aan alle schriftelijke kwaliteitseisen en procedures: zoals ook opdrachtgever verplicht is deze na te leven.
 • DTH staat in voor alle lekkages welke zich gedurende de garantie- termijn ( zie certificaat ) zullen ontstaan en wel als direct – aantoonbaar – gevolg van het feit dat de kwaliteit van de dienstverlening, inclusief de gebruikte materialen, van DTH ondeugdelijk of onbestendig zou blijken. Alsdan zal DTH op eerste schriftelijk verzoek voor herstel zorgdragen.
 • Verdere aansprakelijkheid buiten de verleende garantie – van welke aard en benaming ook – is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Gebreken ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig gebruik of behandeling, danwel gebreken die zich voordoen na wijziging of herstelwerkzaamheden door opdrachtgever of derden blijven steeds buiten de garantie.
 • DTH is evenmin aansprakelijk ingeval dat enigerlei beschadiging ontstaat door overmacht, met name niet wegens stormweer met een windsnelheid hoger dan 20 meter per seconde; noch voor beschadiging die het gevolg is van overheidshandelingen of daden van molest.
 • DTH aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid in geval van dienstverlening door derden, zelfwerkzaamheid door of namens opdrachtgever, advieswerkzaamheden, zomede in het geval DTH opgegeven klachten niet meer kan controleren.

Artikel 8 : Annulering

 • Indien opdrachtgever onder opgave van duidelijke redenen de opdracht wenst te annuleren is opdrachtgever en elk geval verplicht aan DTH te vergoeden alle in het kader van de opdracht door DTH gedane uitgaven in verband met bestelde en eventueel nog af te nemen, bewerkte of verwerkte materialen, zomede de in verband met de annulering veroorzaakte schade aan DTH te vergoeden, welke op voorhand wordt gefixeerd op 25% van het factuurbedrag, onder voorbehoud van alle rechten op verdere schadevergoeding.
 • Opdrachtgever zal tevens de uit de annulering voortspruitende kosten en eventuele valutaverliezen vergoeden en DTH vrijwaren tegen iedere mogelijke aanspraak van derden terzake.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

 • DTH heeft het recht tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden daarin noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. Aan die modificaties/wijzigingen verbonden meerkosten, komen te allen tijde voor opdrachtgever.
 • In geval van overeengekomen meer- en minderwerk zal van die werkzaamheden afzonderlijk althans gespecificeerd opgave worden gedaan en in rekening worden gebracht, althans verrekend.
 • Partijen verplichten zich om zo vroegtijdig als mogelijk het meerwerk te bespreken, doch in elk geval voorafgaand aan de uitvoering van dat meerwerk. Overigens zal opdrachtgever geacht worden met de uitvoering daarvan in te stemmen zomede de kosten daarvan te dragen, tenzij prompt na kennisgeving door DTH de uitvoering van meerwerk door opdrachtgever wordt belet. Het voordoen van meerwerk kan nimmer aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10 : Aanpassing overeenkomst

 • Opdrachtgever draagt het risico van onvolkomenheden c.q. mis- verstanden met betrekking tot tekstinhoud en uitvoering van de overeenkomst; in elk geval indien deze een oorzaak vinden door onjuiste, althans onvolledige of niet tijdige specificaties, hetzij wensen of andere relevante mededelingen, direct of indirect aan DTH verstrekt.
 • Gedurende onregelmatigheden wegens de daartoe gebruikte technische middelen, zoals telefoon, telefax, electronic mail of soortgelijke transmissie- media zijn steeds voor rekening van opdrachtgever. Voor gepretendeerde schade dienaangaande kan opdrachtgever jegens DTH geen aanspraken doen gelden.

Artikel 11 : Overmacht

 • Gedurende een situatie van overmacht – derhalve elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst belet en welke niet aan één der partijen is toe te rekenen – wordt ter keuze van DTH de uitvoering van de overeenkomst opgeschort danwel, door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden, onder opgave van de omstandigheden, die – verdere – uitvoering belet. In dat geval zal geen verplichting tot schadevergoeding door opdrachtgever van de door DTH werkelijk gemaakte kosten- Indien DTH bij het intreden van de overmachtsituatie gedeeltelijk reeds aan haar partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is DTH gerechtigd het uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren.
 • Opdrachtgever is alsdan gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.-
 • Van een situatie van overmacht zal onder meer sprake zijn, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstakingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie danwel toelevering van materialen door derden.

Artikel 12 : Hoofdelijke verbondenheid

 • Ingeval van een overeenkomst tussen DTH en twee of meerdere contractspartijen zijn die opdrachtgevers alk hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende – financiële – verplichtingen.

Artikel 13 : Aansprakelijkheid

 • Ten aanzien van alle overeengekomen en door DTH uitgevoerde werkzaamheden is DTH slechts aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een haar toe te rekenen ernstige tekortkoming c.q. grove verwaarlozing in de dienstverlening. In dat geval zal DTH jegens opdrachtgever voort verder aansprakelijk zijn dan vergoeding van de schade, gedekt overeenkomstig haar aansprakelijkheidsverzekering. DTH heeft zich tegen dit risico verzekerd en zal zich daartoe verzekerd houden op brancheconforme wijze.
 • Geen enkele aansprakelijkheid wordt overigens door DTH aanvaard en verband met termijnoverschrijding, ontoereikende medewerking door opdrachtgever, aangeleverde materialen door derden, noch voor ideële schade of gevolgschade, met inbegrip van bedrijfsschade.
 • Opdrachtgever vrijwaart DTH tegen alle aanspraken van derden, wegens door hen gepretendeerde inbreuken op intellectuele eigendom. Voorts verklaart opdrachtgever zich te onthouden van iedere inbreuk op zodanige rechten verbandhoudende met door DTH vervaardigde concepten, modellen of tekeningen en andere intellectuele prestaties.

Artikel 14 : Geschillenregeling

 • Op alle overeenkomsten met DTH is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen – voor zover al geldend – van het Weense Koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Partijen kiezen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk domicilie op het vestigingsadres van DTH, derhalve te Sliedrecht, alwaar de overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten.
 • Alle uit de overeenkomst en onderhavige voorwaarden voortvloeiende dan wel samenhangende geschillen, zullen in beginsel bij uitsluiting worden berecht door middel van arbitrage c.q. bindend advies, tenzij DTH de voorkeur geeft aan de commune rechter, alsdan voor te leggen aan de bevoegde rechter te Dordrecht, of de wettelijke aangewezen rechter, onverlet het recht van partijen spoedmaatregelen te nemen.

Algemene Voorwaarden van Dak Techniek Holland gevestigd te Sliedrecht